صوت / بسته خبری ۱۰ اردیبهشت ۹۷


بسته خبری ۱۰ اردیبهشت ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «سیصد و سیزدهبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.