برگزاری مراسم نهمین جایزه اخلاق و نیایش
برگزاری مراسم نهمین جایزه اخلاق و نیایش